VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU VELKÝ DŘEZ.CZ
I. VŠEOBECNĚ
Tyto obchodní podmínky pro E-shop www.velkydrez.cz (dále jen ,,Podmínky“) upravují právní vztahy vzniklé z kupních smluv uzavřených mezi ABT Universal s.r.o. (provozovatel E-shopu www.velkydrez.cz) se sídlem Kulířov 8, Kulířov, PSČ 679 06, Česká republika, IČ:269 36 593, DIČ: CZ269 36593 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Brně oddíl C, vložka 103001. (,,Prodávající“) a Kupujícím (zahrnujíc jak spotřebitele, tak ostatní zákazníky).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány dle právního řádu ČR. Pokud je Kupujícím spotřebitel – tj. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, pak se vztahy výslovně neupravené těmito Podmínkami řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Pokud Kupující není spotřebitelem, pak se právní vztahy založené smlouvou nad rámec těchto Podmínek řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)
 
II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 1. Pokud je Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky E-shopu www.velkydrez.cz, přičemž kupní smlouva pak vzniká odesláním objednávky Kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí Kupujícímu přijetí objednávky Prodávajícím oznámením na určený e-mail, na okamžik vzniku smlouvy však toto informativní oznámení nemá vliv. Přijatou objednávku je možné měnit pouze výslovnou dohodou obou smluvních stran.
 2. Před definitivním zasláním objednávky Prodávajícímu doporučujeme Kupujícímu využít možnosti provést zevrubnou kontrolu celé objednávky. Následně Kupující objednávku odešle prostřednictvím kliknutí na tlačítko ,,Potvrdit objednávku“.
 3. Není-li Kupujícím spotřebitel, pak je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka zboží Kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení objednávky Prodávajícím Kupujícímu.
 4. Výše popsaným postupem vedoucím k uzavření kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s Podmínkami a že s nimi souhlasí. Stránka E-shopu www.velkydrez.cz obsahuje zřetelnou možnost Podmínky před odesláním objednávky prostudovat a doporučujeme všem Kupujícím této možnosti využít a detailně se s nimi seznámit.
 5. Nákresy, váha a rozměry výrobků (zboží) uvedené v katalozích jsou pouze informativní, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné.
 6. Ceny jsou uváděny bez DPH, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o cenu včetně DPH.
III. DODACÍ LHŮTY, ZPŮSOB DODÁNÍ, NEODEBRÁNÍ ZBOŽÍ
 1. Dodací lhůta je stanovena Prodávajícím v potvrzení objednávky. Dodací lhůta je splněna dnem odeslání zásilky, dnem vyskladnění zboží ze skladu prodávajícího nebo dnem připravení zboží k převzetí Kupujícím. Tímto dnem také vzniká právo Prodávajícího fakturovat. Prodávající je oprávněn k částečným dodávkám zboží. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, Prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky a další překážky, které se nedají Prodávajícím ovlivnit. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů Prodávajícího. V tomto případě je uplatnění finančních nároků z důvodu prodlení vůči Prodávajícímu vyloučeno. Přímé škody vzniklé z důvodu prodlení dodání zboží, zaviněného Prodávajícím, lze uplatnit pouze do výše hodnoty zboží v prodlení.
 2. Způsob dodání zboží je určen v objednávce. Pokud není písemně sjednáno jinak, jde úhrada dopravného k tíži Kupujícího a jeho výše bude stanovena v objednávce. Kupující přebírá nejpozději odesláním zboží (předáním zboží k přepravě), riziko vzniku škody na zboží.
 3. Smluvní strany se dohodly, že pokud Kupující zakoupené zboží nepřevezme do 14 dnů ode dne sjednaného v kupní smlouvě, příp. kdy byl písemně, telefonicky nebo faxem k odběru Prodávajícím vyzván (dále jen neodebrané zboží), může Prodávající od kupní smlouvy odstoupit a toto zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak v důsledku takové skutečnosti nevznikají žádné nároky na náhradu škody. Písemné odstoupení musí být doručeno druhé smluvní straně. Za neodebrané zboží po odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího je Prodávající oprávněn fakturovat Kupujícímu paušalizovaný nárok na náhradu způsobené škody ve výši 50% přijaté zálohy ve vztahu k ceně neodebraného zboží.
 4. V případě, že došlo k následnému odběru neodebraného zboží a Prodávající dosud nevyužil práva odstoupení dle předchozího bodu, je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím smluvní pokutu ve výši 1% z hodnoty tohoto zboží za každý den prodlení přesahující prvních 14 dnů prodlení.
 5. Smluvní pokuty jsou splatné dnem doručení faktury a lze je započíst oproti přijaté záloze a/nebo oproti jinému obdrženému plnění od Kupujícího.
 6. Zboží je zasíláno pouze v rámci Evropské Unie.
IV. ÚHRADA – PLATBA ZBOŽÍ
 1. U nákupu přes E-shop www.velkydrez.cz je požadována 100% záloha ve výši ceny objednávky. Při nezaplacení požadované zálohy do 14 dnů od vystavení objednávky bude příslušná objednávka automaticky zrušena. Odsouhlasená dodací lhůta se počítá od připsání úhrady celé kupní ceny na účet Prodávajícího uvedený v objednávce. V případě prodlení s úhradou faktury ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.
V. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY
 1. Pro nákupy a smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu www.velkydrez.cz má Kupující, je-li spotřebitelem, v souladu s  § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Tohoto práva lze využít pouze v případě, jedná-li se o spotřebitele.
 2. V souladu s ustanovením § 1820 písm. f) občanského zákoníku tímto Prodávající poskytuje poučení spotřebitelům o právu odstoupit od smlouvy v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. Pro případ uzavření kupní smlouvy prostředky na dálku:
 3. Do 14 dnů máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu.
 4. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni dodání zboží, tj, ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.
 5. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat ABT Universal s.r.o., se sídlem Kulířov 8, Jedovnice, PSČ 679 06, Česká republika, e-mail: info@velkydrez.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).
 6. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 7. Důsledky odstoupení od smlouvy: Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
 8. Převzetí zboží. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo předejte Prodávajícímu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
 9. Náklady spojené s vrácením zboží. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží.Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 10. Pro zdárné a bezproblémové vrácení zboží Prodávající žádá Kupující – spotřebitele o dodržení následujícího postupu:
 11. Kontaktujte nás s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a převzetí zboží. Po kontrole Vás vyzveme k písemné žádosti o odstoupení od kupní smlouvy a o zaslání zboží zpět.
 12. Kompletní žádost společně s kopií objednávky zašlete doporučeně či e-mailem na naši fakturační adresu.
 13. Samotné zboží zašlete doporučeně a pojištěné na naši fakturační adresu. Za ztrátu či poškození zásilky během přepravy zpět neručíme. Zboží musí být kompletní (včetně všech dokladů a příslušenství), nepoužité, nepoškozené a zabaleno tak, aby se během přepravy nepoškodil jeho originální obal. Vrácené zboží zpět nezasílejte na dobírku (takové zboží nebude převzato).
 14. Peníze budou zaslány stejnou formou, jako proběhla platba (na účet). Změna příjemce nebo způsobu vrácení částky je zpoplatněna částkou 400,- Kč.
 15. Odstoupit od kupní smlouvy nelze v těchto případech:
- je-li zboží vráceno poškozené (včetně originálních obalů), použité nebo nekompletní (bez dokumentace, záručního listu, příslušenství atd.).
- je-li zboží objednáno se zakázkovou volitelnou součástí, která je teprve po vystavení objednávky vyrobena dle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu; příkladem by mohl být výrobek s vyvrtaným otvorem nebo případně jiná zakázková výroba. Za zakázkové zboží se považují např. veškeré výrobky na E-shopu www.velkydrez.cz u niž je uvedena dostupnost ,,3-5 týdnů“. Tyto výrobky nejsou skladem a jsou vyráběny vždy až dle přání a požadavků individuálního zákazníka.
- jedná-li se o služby poskytované v rámci prodeje zboží, jejichž plnění bylo již započato; příkladem by mohla být objednaná montáž výrobku u výrobce.
V souladu s ustanovením § 1837 d) Občanského zákoníku jde ve výše uvedených případech o případy, kdy již není možné od smlouvy bez udání důvodu odstoupit. Odstoupením od kupní smlouvy nelze akceptovat v případě nesplnění některé z výše uvedených obchodních podmínek.
Zboží bude následně vráceno na náklady Kupujícího zpět, popřípadě uschováno ve skladových prostorech Prodávajícího. Manipulační poplatek za úschovu zboží činí 1,5% denně z fakturované částky (poplatek včetně pojištění uskladněného zboží).
 
VI. REKLAMACE, ZÁRUČNÍ LHŮTY
 1. U veškerých zásilek musí Kupující bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případně viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí Kupující ihned písemně oznámit Prodávajícímu. Nad rámec zákonné odpovědnosti za vady zboží upravené v občanském zákoníku poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 24 měsíců od dne dodání zboží. U vybraných výrobků označených 5 let  a 10 let záruka poskytuje Prodávající Kupujícímu prodlouženou záruku za jakost po dobu 5 let a 10 let od dodání zboží. Kupující je povinen důsledně dodržovat pravidla instalace a užívání výrobků, v souladu s ,,Návodem na používání a údržbu“ vytvořeným Výrobcem nebo Prodávajícím.
 2. Nároky Kupujícího z vad zboží vyplývají z příslušných ustanovení občanského zákoníku České republiky a reklamačního řádu Prodávajícího.
 3. Odpovědnost za vady nevzniká a ani o vady kryté zárukou za jakost se nejedná v případě, kdy:
a) zboží bylo prokazatelně použito v rozporu s ,,Návodem na používání a údržbu zboží“ dodaného prodávajícím
b) bylo použito nevhodně vzhledem k jeho užitným vlastnostem anebo v rozporu s účelem, ke kterému je určeno;
c) bylo následně svévolně upraveno, změněno či spojeno s jinými předměty nedodanými Prodávajícím. Důvodem k reklamaci rovněž nejsou drobné diskrepance v rozměrech a barevných odstínech způsobené zejména přírodním charakterem použitých materiálů. Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se taktéž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně Kupujícího se má za to, že za vadu odpovídá Prodávající, který je povinen vadu odstranit. V případě, že Prodávající prokáže, že za vadu neodpovídá, zavazuje se Kupující uhradit Prodávajícímu oprávněné náklady spojené s jejím odstraňováním plus přirážku ve výši 25%
 
VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, fakturační či dodací adresa, identifikační číslo, daňové číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případně jakékoliv jiné údaje, jež kupující uvede (dále společně vše jen jako ,,osobní údaje").
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realize práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací o obchodních sdělení kupujícímu a průzkumem zákaznické spokojenosti. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat kupujícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Po předchozím souhlasu kupujícího bude docházet k předávání osobních údajů společnosti Favi online s.r.o. za účelem zjišťování zákaznické spokojenosti.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. VII.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení.
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. požádá-li kupující o informací o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
VIII. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodního sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
IX. EVIDENCE TRŽEB
 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 2. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.
X. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 pism. e) občanského zákoníku.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@velkydrez.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1922 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2. občanského zákoníku.
XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A PLATNOST PODMÍNEK
 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 2. Podáním objednávky prostřednictvím E-shopu www.velkydrez.cz Kupující potvrzuje, že se s obsahem Podmínek seznámil, souhlasí s nimi a přijímá je.
 3. Tyto obchodní podmínky E-shopu www.velkydrez.cz vstoupily v platnost a účinnost dne 13.8.2022
X

K provozování tohoto e-shopu používáme soubory cookies. Procházením e-shopu jste srozuměni stím, jak s těmito soubory nakládáme. Zde naleznete informace o využití cookies i jak je povolit či zakázat.

PŘIJMOUT VŠECHNY
NASTAVIT VLASTNÍ